Program Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową na lata 2021-2027: KRYTERIA I NABÓR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 października 2023

NABÓR DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH FEPŻ PODPROGRAM 2023 RUSZA OD DNIA 2 LISTOPADA 2023

PONIŻEJ WARUNKI SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY POMOCY:

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 689,65 zł 719,00 zł x 235%), a dla osoby w rodzinie 1 410,00 zł (600,00zł x 235%) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy: 

1) ubóstwo;
2) sieroctwo;
3) bezdomność;
4) bezrobocie;
5) niepełnosprawność;
6) długotrwałej lub ciężka choroba;
7) przemocy domowej;
8) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupeł-niającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizm lub narkomania;
14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

Żywność wydawana będzie przez MGOPS Prabuty po otrzymaniu dostawy z Banku Żywności.

O terminach wydawania żywności będziemy niezwłocznie informować osoby zakwalifikowane do jej odbioru na stronie internetowej oraz telefonicznie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać sie ze szczegółowymi informacjami nt. FEPŻ na

Stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu (kliknij tutaj)

 

 

 

Justyna Wysocka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOPS Prabuty
Data utworzenia:2023-10-10
Data publikacji:2023-10-10
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Wysocka
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:423