Dodatek mieszkaniowy - warunki przyznania, wniosek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2023r. poz.1335), reguluje zasady i tryb ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach

 2. Rozporządzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Z 2013 r. poz. 589)

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zmianami)

 

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązującym wzorem),

 2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres (zgodnie z obowiązującym wzorem),

 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek ( Dochód gospodarstwa domowego to: po odliczeniu kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje wyłączenie osobom przebywającym w instytucjach zapewniających nieodpłatnie, pełne i całodobowe utrzymanie, tj. w:

 • domu pomocy społecznej,

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

 • schronisku dla nieletnich,

 • zakładzie poprawczym,

 • zakładzie karnym,

 • szkole, w tym w szkole wojskowej.

 

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy:

1)  w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2.862,19 zł

2)  w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2.146,64 zł

Obecnie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 7.155,48 zł.

 

 

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby,

 2. 40 m2 + 30% = 52,00 m2 dla 2 osób,

 3. 45 m2 + 30% = 58,50 m2 dla 3 osób,

 4. 55 m2 + 30% = 71,50 m2 dla 4 osób,

 5. 65 m2 + 30% = 84,50 m2 dla 5 osób

70m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,

 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym,

 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

 1. opłat za gaz przewodowy,

 2. opłat za energię elektryczną,

 3. ubezpieczeń,

 4. podatku od nieruchomości,

 5. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

 6. rocznych opłat przekształceniowych

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość wydatków, ponoszonych za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-10
Data publikacji:2016-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:5211

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-10-02 08:34:54Dariusz PietkiewiczAktualizacja danychDodatek mieszkaniowy - warunki przyznania, wniosek