Procedura Niebieskiej Karty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej. Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą  domową.

 1. PODJĘCIE JEJ NIE WYMAGA ZGODY OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ DOMOWĄ

 2. PODJĘCIE INTERWENCJI W ŚRODOWISKU WOBEC OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ ODBYWA SIĘ W OPARCIU O PROCEDURĘ „NIEBIESKIEJ KARTY

 

 

WSZCZĘCIE PROCEDURY

Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy, który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy DOMOWEJ lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy. Wypełnienie formularza powinno nastąpić:

 1. w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową,

 2. w przypadku braku takiej możliwości z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie

 3. w przypadku, gdy nawiązanie kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.

 

 

FORMULARZ „NIEBIESKIEJ KARTY – A” WYPEŁNIA:

PRACOWNIK SOCJALNY, ASYSTENT RODZINY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ w miejscu pobytu osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową lub podczas rozmowy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

 PRZEDSTAWICIEL GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH podczas rozmowy w siedzibie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

FUNKCJONARIUSZ POLICJI w tracie przeprowadzania interwencji domowej lub podczas rozmowy w siedzibie jednostki Policji,

PRZEDSTAWICIEL OŚWIATY podczas rozmowy w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu osoby dotkniętej przemocą domową

PRACOWNIK OCHRONY ZDROWIA (tj. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny) W SYTUACJI:

 1. zgłoszenia się pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą domową  do izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału pomocy doraźnej lub innej placówki opieki zdrowotnej udzielającej pomocy medycznej stacjonarnie;

 2. interwencji zespołów ratownictwa medycznego u pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, także w przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych w miejscu realizowania wezwania,

 3. hospitalizacji pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą  domową.

Po wypełnieniu formularza ,,Niebieska Karta – A” osobie , co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przekazuje się formularz „NIEBIESKA KARTA -B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Istotne jest , aby w formularzu wypełnić tabelę dotyczącą funkcjonowania lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

 

W sytuacji gdy osobą dotkniętą przemocą w rodzinie jest dziecko formularz ,,Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularza ,,Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 

POWIADOMIENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Oryginał wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się niezwłocznie przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopia formularza „Niebieska Karta – A” pozostaje u wszczynającego procedurę.

 2. ,,Niebieską Kartę – A” należy przekazać w zamkniętej kopercie do Komisariatu Policji  w Prabutach przy ulicy Kwidzyńskiej 4,  z napisem:

  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

  Niebieska Karta – A 

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ/GRUPĘ DIAGNSOTYCZNO-POMOCOWĄ  W RAMACH PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”

 1. Na posiedzenie grupy diagnostyczno - pomocowej j zaprasza się osob  dotkniętą  przemocą domową, nie dotyczy to dzieci.

 2. Niestawiennictwo osoby  dotkniętej przemocą  domową  nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagonsotyczno-pomocowej.

 3. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno-pomocowej w obecności zaproszonej osoby dotkniętej przemocą domowa, dokonują analizy sytuacji, opracowują indywidualny plan pomocy i wypełniają formularz ,,Niebieska Karta – C”.

 4. Rozmowę z osobą dotkniętą  przemocą domową, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo. Może ją prowadzić cały skład Grupy Roboczej, w przypadku gdy jest ona zbyt liczna tylko część składu.

 5. Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę  dotkniętą przemocą domową  jak również przez podmioty biorące udział w procedurze, może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie , w szczególności w sytuacji stwierdzenia ponownego stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny.

 6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę  stosującą  przemoc domowa, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 7. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno-pomocowej j wypełniają formularz ,,Niebieska Karta – D” w obecności osoby stosującej  przemoc domową.

 8. Jeżeli osoba stosująca przemoc domową  nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy diagnostyczno-pomocowej  kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 9. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba  stosująca przemoc domową , dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy  w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę diagnostyczno pomoową, wypełnia się formularz ,,Niebieska Karta – C”.

 10. Spotkania z osobą dotkniętą przemocą  domową, oraz sprawcą  przemocy domowej, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

 11. Wszystkie działania są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

   

 

DZIECKO W PROCEDURZE „NIEBIESKIEJ KARTY”

 1. W przypadku stosowania przemocy  wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej „działaniami” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a formularz „Niebieska Karta –B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, z zastrzeżeniem, że nie może nią być osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

 2. Jeżeli osobami  stosującymi  przemoc domową  wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania  dziecka nie wzywa się na posiedzenie grupy diagnostyczno pomocowje, a czynności  przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (w stosunku do dzieci dotyczy to drugiego rodzica, dziadków i pełnoletniego rodzeństwa).

 3. Dziecka nie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY

 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku

  a) ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy  albo

  b) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

 2. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu, który powinien zawierać:

  a) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;

  b) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;

  c) opis podjętych działań w ramach procedury,

 3. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu, jak również ofiarę przemocy domowej oraz sprawcę przemocy domowej.

 4. Zakończenie procedury może nastąpić w sytuacji zgodnego oświadczenia wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jej zakończenie.

 5. Po zakończeniu procedury członkowie grupy diagnostyczno - pomocowej  który był członkiem zej zobowiązany jest do monitorowania środowiska przez okres 9 m-cy. 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Szczepański
Liczba odwiedzin:3222